การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 16:41:36     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 66

กลุ่มข่าวสาร :

อธิการบดีได้ขอหารือเรื่องเร่งด่วน จึงให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อหารือแนวทางการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) และกำหนดแนวทางการปิดทำการของบางส่วนงานในมหาวิทยาลัย work from Home การสลับกันมาทำงาน และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

    ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร ฝ่ายเลขาฯ ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดที่นั่งให้มีระยะห่างความปลอดภัย ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้ว

ภาพ : นางสาวปริศนา  เก่งกาจ
ข่าว : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์

 

ข่าวล่าสุด