กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  งานอำนวยการ กองกลาง  ให้การต้อนรับ คุณโสภิต หวังวิวัฒนา หัวหน้าฝ่ายสื่อเสียงและทีมงาน THAIPBS PODCAST องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน โดยการนี้หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดบ้าน THAIPBS ในเรื่องการเผยแพร่รายการของTHAIPBS PODCAST ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS หมายเลข 3

ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2565 19:38:49     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 32

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2565 งานสภาพนักงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบังคับการสรรหาคณบดี 2. ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 4. ข้อเสนอแนะให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ กรณีการดำเนินการในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ 5. แผนการประชุมสภาพนักงาน ปี 2566 6. โครงการยุทธศาสตร์สภาพนักงาน ปี 2566 7. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8. เสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9. ติดตามแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2565     |      30
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะฝ่ายสื่อเสียงจากTHAIPBS PODCAST องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้  งานอำนวยการ กองกลาง  ให้การต้อนรับ คุณโสภิต หวังวิวัฒนา หัวหน้าฝ่ายสื่อเสียงและทีมงาน THAIPBS PODCAST องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงร่วมกัน โดยการนี้หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดบ้าน THAIPBS ในเรื่องการเผยแพร่รายการของTHAIPBS PODCAST ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS หมายเลข 3
23 พฤศจิกายน 2565     |      33