กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง”เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศดำริ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่ เข็มที่ระลึก และร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง” ขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามศูนย์วิจัยฯ ว่า  “ชนกาธิเบศรดำริ” มีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งให้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ฯ เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง เกิดประโยชน์แก่ชาวเขาชาวเรา และชาวโลก ตามพระราชปณิธานที่ตั้งไว้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

การดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัยฯ ชนกาธิเบศรดำริ มีความครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรค การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมบริการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงแก่บุคคลภายนอก การวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มุ่งสู่การเป็นสถานที่เรียนรู้แบบครบวงจร แหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษา วางแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อเผยแพร่แนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือโครงการหลวงโมเดล ให้เป็นที่รับรู้ ขยายประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทยและประเทศต่าง ๆ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2566 15:59:05     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 105

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      46