กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญ ดังนี้
- พิจารณาแผนและขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้ง
- พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
- พิจารณาประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งประจำส่วนงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2566 13:47:05     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 293

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีฯ
29 พฤศจิกายน 2566     |      40
บุคลากรกองกลาง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยตัวนักกีฬา , อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ในการแข่งขันวิ่งรอบมหาวิทยาลัยเชื่อมใจบุคลากร ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในประจำปี โดยการแข่งขันวิ่งรอบมหาวิทยาลัยประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 8.3 กิโลเมตร และระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี. โดยกองกลางได้ส่งบุคลากร (นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี) เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
24 พฤศจิกายน 2566     |      60
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การพัฒนาทักษะให้รอบด้าน"
ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานประชุม นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม นางสาวปุณณภา แม้นพยัคฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การพัฒนาทักษะให้รอบด้าน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันแรก มีเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ1. สาระน่ารู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารและธุรการ2. ระบบบริหารจัดการรับ-ส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์3. การสร้างนวัตกรรมทางความคิด พิชิตความสำเร็จ
23 พฤศจิกายน 2566     |      61