กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

ประวัติความเป็นมา

กองกลางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านบริหารงานทั่วไป เริ่มดำเนินงานตั้งแต่มีการก่อตั้งสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อปีพุทธศักราช 2518 จนได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

วันที่ 8 มีนาคม 2536

กองกลางมีฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2536 โดยแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีดังนี้
 1. กองกลาง
 2. กองกิจการนักศึกษา
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองแผนงาน
 5. กองห้องสมุด

วันที่ 3 มกราคม 2538

 ก.ม. อนุมัติให้จัดตั้งงานเลขานุการผู้บริหารในกองกลาง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2538

 ก.ม. ได้เห็นชอบให้หน่วยงานประสานงานมีฐานะเป็นงานประสานงาน

วันที่ 18 กันยายน 2538

 ก.ม. อนุมัติการจัดสรรอัตรากำลังลงตามการแบ่งส่วนราชการ ในกองกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย
 งานสารบรรณ
 งานการเจ้าหน้าที่ 
 งานคลัง
 งานพัสดุ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานสภาอาจารย์
 งานอาคารสถานที่
 งานประสานงาน
 งานเลขานุการผู้บริหาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539

 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองคลังในสำนักงานอธิการบดีเป็นการภายใน โดยให้แยกหน่วยงานจากกองกลาง คือ งานคลังและงานพัสดุ ไปจัดตั้งเป็นกองคลังเป็นการภายใน ตามคำสั่งที่ 265/2539 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2539 ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในสำนักงานธิการบดีเป็นการภายใน โดยแยกงานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคารสถานที่ ออกจากกองกลางไปจัดตั้งเป็นกองภายในสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบัน กองกลางจึงเหลืองานในสังกัดจำนวน 6 งาน คือ
งานสารบรรณ
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์
งานสภาอาจารย์
งานประสานงาน
งานประชุม

วันที่ 2 เมษายน 2560

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ซึ่งในมาตรา 9 ได้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 7 ส่วนงาน ประกอบด้วย (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2) สำนักงานมหาวิทยาลัย (3) สำนักงานวิทยาเขต (4) คณะ (5) วิทยาลัย (6) สถาบัน (7) สำนัก 

วันที่ 29 มีนาคม 2562

      มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

       มหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน โดยกองกลางได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
1. งานบริหารและธุรการและเลขานุการ
2. งานประชุม
3. งานสภาพนักงาน
4. งานประสานงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

       มหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของกองกลาง เป็น งานอำนวยการ งานประชุม งานสภาพนักงาน งานประสานงาน 

ปรัชญา

บริการด้วยไมตรีจิต ทุกภารกิจจากใจเรา

ปณิธาณ

ผสานใจให้บริการ สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ การประสานงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สนับสนุนการบริหารจัดการ ประสานงานและให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ