ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองกลาง
Division of Central Administration

ประวัติความเป็นมา

กองกลางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยด้านบริหารงานทั่วไป เริ่มดำเนินงานตั้งแต่มีการก่อตั้งสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อปีพุทธศักราช 2518 จนได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

วันที่ 8 มีนาคม 2536


กองกลางมีฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2536 โดยแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีดังนี้
 1. กองกลาง
 2. กองกิจการนักศึกษา
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองแผนงาน
 5. กองห้องสมุด


วันที่ 3 มกราคม 2538


 ก.ม. อนุมัติให้จัดตั้งงานเลขานุการผู้บริหารในกองกลาง


วันที่ 29 พฤษภาคม 2538


 ก.ม. ได้เห็นชอบให้หน่วยงานประสานงานมีฐานะเป็นงานประสานงาน


วันที่ 18 กันยายน 2538


 ก.ม. อนุมัติการจัดสรรอัตรากำลังลงตามการแบ่งส่วนราชการ ในกองกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย
 งานสารบรรณ
 งานการเจ้าหน้าที่ 
 งานคลัง
 งานพัสดุ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานสภาอาจารย์
 งานอาคารสถานที่
 งานประสานงาน
 งานเลขานุการผู้บริหาร


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539


 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองคลังในสำนักงานอธิการบดีเป็นการภายใน โดยให้แยกหน่วยงานจากกองกลาง คือ งานคลังและงานพัสดุ ไปจัดตั้งเป็นกองคลังเป็นการภายใน ตามคำสั่งที่ 265/2539 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2539 ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในสำนักงานธิการบดีเป็นการภายใน โดยแยกงานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคารสถานที่ ออกจากกองกลางไปจัดตั้งเป็นกองภายในสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบัน กองกลางจึงเหลืองานในสังกัดจำนวน 6 งาน คือ
งานสารบรรณ
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์
งานสภาอาจารย์
งานประสานงาน
งานประชุม

ปรัชญา

เลิศด้วยไมตรีจิต  ทุกภารกิจจากใจเรา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและให้บริการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

บริหารจัดการด้านเอกสาร  การประชุม  เลขานุการผู้บริหาร  สภาคณาจารย์  การประสานงาน
1
และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย