ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองกลาง
Division of Central Administrationรศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
รองอธิการบดี

-
นางประนอม  จันทรังษี
ผู้อำนวยการกองกลาง


ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยในการนี้ อธิการบดีแจ้งว่าติดภารกิจ ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานที่ประชุมไปก่อน
24 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี่ 1/2563 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี่ 1/2563 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -09.30 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
22 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
13 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
ด้วยอธิการบดี มีประเด็นหารือเร่งด่วน จึงให้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
7 มกราคม 2564
การประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
การประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
23 ธันวาคม 2563
การประชุมเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร
23 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563 ๓/๒๕๖๓
คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2563
การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 13/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
23 กันยายน 2563
การประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2563
ตามที่ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี  พันธุ์วุฒิ) และรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองกลาง จะได้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ ดังนั้น ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี  พันธุ์วุฒิ) จึงได้จัดการประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย        โดยได้เชิญ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) เข้าร่วมประชุมในฐานะรองอธิการบดีที่กำกับดูแลกองกลางในอนาคต โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรค ของแต่ละงาน เพื่อให้รักษาการแทนรองอธิการบดี  (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) และว่าที่ผู้อำนวยการกองกลาง (นางประนอม  จันทรังษี) ได้รับทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้ปฏิบัติงานให้เป็้นไปทางเดียวกัน 
17 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด
-.