กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administrationรศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
รองอธิการบดี

-
นางประนอม  จันทรังษี
ผู้อำนวยการกองกลาง


ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวกิจกรรม

-.