ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองกลาง
Division of Central Administrationรศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
รองอธิการบดี

-
นางประนอม  จันทรังษี
ผู้อำนวยการกองกลาง


ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ขอความร่วมือให้คณะ/หน่วยงาน เข้าประชุมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี  ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
9 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
9 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
9 เมษายน 2564
โครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
โครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ครั้งที่ 13/2564 กองกลางได้เชิญกองภายภาพและสิ่งแวดล้อม กองเทคโนโลยีดิจิทัล และฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือราชการ และขั้่นตอนการเสนอหนังสือ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
7 เมษายน 2564
โครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
โครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ึครั้งที่ 10/2564 กองกลางได้เชิญคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือราชการ และขั้่นตอนการเสนอหนังสือ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
30 มีนาคม 2564
กองกลางร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทำบุญช่วยเหลือช้าง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี)
2 มีนาคม 2564
โครงการ เปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง ครั้งที่ 4 โดยในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหนังสือราชการ และขั้นตอนการเสนอเอกสาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
2 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยในการนี้ อธิการบดีแจ้งว่าติดภารกิจ ขอให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) เป็นประธานที่ประชุมไปก่อน
24 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี่ 1/2563 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี่ 1/2563 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -09.30 น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กุมภาพันธ์ 2564
ดูทั้งหมด
-.