กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
2566
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
กิจกรรม 5ส กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้างาน กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานอำนวยการและงานประชุม 2565
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้บริหาร
คู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือระบบรับ-ส่งไปรษณีย์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
โครงสร้างงาน
งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
งานประสานงาน
จดหมายข่าวกองกลาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
แผนงานกองกลาง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายการของที่ระลึก
รายงานการประชุมกองกลาง
รายงานผลการฝึกอบรม
รูปรองฯ
หน่วยงานยานพาหนะ
ห้องประชุมออนไลน์
mjuกบม30pdf.pdf
ขยายเวลาปิดทำการ.jpg
คำสั่งมอบหมายหน้าที่กองกลางรวม(1764_58).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 (Autosaved).pdf
โครงสร้าง (9).png
โครงสร้างการบริหารงาน 64.jpg
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง (26 กย 62)_001.jpg
แถลงการณ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งปิดที่ทำการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมย. 64.pdf
ประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธี.pdf
ประกาศฯ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564.pdf
พรบ.แม่โจ้ 2560.PDF
พิธีส่งมอบงานในหน้าอธิการบดี ปี ๒๕๖๒ (ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา).pdf
ไม่มีชื่อ (800 ? 100px).png
ลำดับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ.pdf

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3013, 0-5387-3036-7 โทรสาร 0-5387-3015
อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์