กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University
2566
PM 2.5 2567
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
กิจกรรม 5ส กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้างาน กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานอำนวยการและงานประชุม 2565
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้บริหาร
คู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือระบบรับ-ส่งไปรษณีย์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
โครงสร้างงาน
งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
งานประสานงาน
งานอำนวยการ
จดหมายข่าวกองกลาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงภาระงาน TOR ประจำปี 2567
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ประกาศ 2567
แผนงานกองกลาง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ อธิการบดี
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายการของที่ระลึก
รายงานการประชุมกองกลาง
รายงานผลการฝึกอบรม
รูปรองฯ
หน่วยงานยานพาหนะ
ห้องประชุมออนไลน์
mjuกบม30pdf.pdf
ขยายเวลาปิดทำการ.jpg
คำสั่งมอบหมายหน้าที่กองกลางรวม(1764_58).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 (Autosaved).pdf
โครงสร้าง (9).png
โครงสร้างการบริหารงาน 64.jpg
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง (26 กย 62)_001.jpg
แถลงการณ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งปิดที่ทำการชั่วคราว ลงวันที่ 13 เมย. 64.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้อ.pdf
ประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธี.pdf
ประกาศฯ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564.pdf
พรบ.แม่โจ้ 2560.PDF
พิธีส่งมอบงานในหน้าอธิการบดี ปี ๒๕๖๒ (ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา).pdf
ไม่มีชื่อ (800 ? 100px).png
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย งานสรบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ลำดับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ.pdf

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3013, 0-5387-3036-7 โทรสาร 0-5387-3015
อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์