ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองกลาง
Division of Central Administration
การประกันคุณภาพภายในกองกลาง
กิจกรรม 5ส กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้างาน กองกลาง
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้บริหาร
คู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือระบบรับ-ส่งไปรษณีย์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
โครงสร้างงาน
ตกแต่ง
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
แผนงานกองกลาง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รายการของที่ระลึก
รายงานการประชุมกองกลาง
รายงานผลการฝึกอบรม
รูปรองฯ
หน่วยงานยานพาหนะ
ห้องประชุมออนไลน์
ขยายเวลาปิดทำการ.jpg
คำสั่งมอบหมายหน้าที่กองกลางรวม(1764_58).pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 (Autosaved).pdf
โครงสร้างการบริหารงาน63.jpg
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง (26 กย 62)_001.jpg
ประกาศโควิด ฉบับที่ 2-2564.pdf
ประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธี.pdf
ป้ายข้อมูลข่าวสาร.png
พรบ.แม่โจ้ 2560.PDF
พิธีส่งมอบงานในหน้าอธิการบดี ปี ๒๕๖๒ (ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา).pdf
ลำดับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ.pdf

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3013  โทรสาร 0-5387-3015
0-5349-8127 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ภาวิต  แก้วมา