กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

นที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมกับคณะผู้บริหารระดับกลางเดินทางไปเยือน Universitas Udayana (UNUD) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะบาหลี ณ เมืองเดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือทาง วิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ในการนี้ Prof. Dr. I Made Bakta อธิการบดีของ UNUD ได้มอบหมายให้ Prof. Dr. Phil I Ketut Ardhana (Head, International Office) และ Dr. Satya Kumara (Secretary, International Office) เป็นผู้ให้การต้อนรับกับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างการเจรจาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อ เป็นพื้นฐานในการหาโอกาสสร้างความร่วมมือ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ได้กล่าวต่อผู้แทนของ UNUD ที่ให้การต้อนรับกับทางคณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าการเดินทางมาเยือน UNUD ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินทางมา เยือน UNUD และเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำความรู้จักกัน ขณะที่ทาง Dr. Ardhana ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยือน UNUD และเห็นว่าพื้นฐานของสองมหาวิทยาลัยนั้นมีความใกล้เคียงกันและสามารถสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการได้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวเสริมว่าความร่วมมือในเบื้องต้นนั้นอาจ เริ่มจากคณะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สัตวศาสตร์ และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังรวมไปถึงสาขาวิชาอื่นๆได้ด้วยเช่น เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในการนี้ Dr. Ardhana เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และเสนอต่อไปว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยควรจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3569

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      40
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      40