กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University
งานสภาคณาจารย์ จัดโครงการเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ “ร่าง” พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ ”ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ “ร่าง” พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ ”ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ) ที่ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวรวมทั้งยังได้พูดคุยชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล คดบัว ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ตลอดจนภาพรวมข้อดีข้อเสียของ “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ)
ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2556 10:48:39     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1374

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยก่อนการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้   1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ   2. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567       - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสิรมวิชาการการเกษตร เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับสำนัก       - ประธานดีน ฟอรั่ม เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะ        และผู้บริหารทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกัน 
12 มิถุนายน 2567     |      55
รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
8 มิถุนายน 2567     |      42