กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
งานสภาคณาจารย์ จัดโครงการเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ “ร่าง” พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ ”ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับ “ร่าง” พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และ ”ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ) ที่ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวรวมทั้งยังได้พูดคุยชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล คดบัว ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ตลอดจนภาพรวมข้อดีข้อเสียของ “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ)
ปรับปรุงข้อมูล : 11/9/2556 10:48:39     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1327

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      40
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      40