กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป ในการขับเคลื่อนแม่โจ้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภายใน และตัวแทนจากองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมเป็นพยานในการส่งมอบหน้าที่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 8 ปี 9 เดือน ทั้งสิ้นสองวาระในการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการบริหาร “‘งาน เงิน คน” โดยสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย อาทิ งานเกษตรแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน, งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร, กาดแม่โจ้ 2477 กาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์, โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2562 13:53:10     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 809

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

หัวหน้างานประสานงาน กองกลาง นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ”
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ห้องประชุมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน งานประสานงาน(กรุงเทพฯ) กองกลาง พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ราย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ มอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ” ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชา และเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 25ทุนๆ ละ 40,000.- บาทต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000.- บาทต่อปีการศึกษา
2 มีนาคม 2567     |      18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตรารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฎิบัติงานแต่ละด้าน
29 กุมภาพันธ์ 2567     |      22
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะทำงานเสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประชุม401 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ศาสตจราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุฯ ให้การต้อนรับคุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย เสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน และ ปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด U.S. Agency for Global Media ในโอกาสเข้าพบและหารือเรื่องของการถ่ายทอดองค์คความรู้ การพัฒนาทักษะหลักสูตรด้านการสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ของนักศึกษาให้มีความเป็นมือชีพในระดับนานาชาติต่อไป
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      40