การประชุมหารือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และการป้องกันสุขภาพจาก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ปรับปรุงข้อมูล : 18/3/2563 16:35:37     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 61

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ด้วยอธิการบดีมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะหารือร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และการป้องกันสุขภาพจาก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ภาพ : นางสาวปริศนา  เก่งกาจ

ขาว : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด