การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 16:41:19     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร :

อธิการบดีได้ขอหารือเป็นการเร่งด่วน จึงเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณานโยบายในการบริหารงาน และการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

    ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร ฝ่ายเลขาฯ ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดที่นั่งให้มีระยะห่างความปลอดภัย ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้ว

ภาพ : นางสาวปริศนา  เก่งกาจ
ข่าว : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์

ข่าวล่าสุด