กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

ตามที่ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี  พันธุ์วุฒิ) และรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) ผู้บริหารที่กำกับดูแลกองกลาง จะได้เกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ ดังนั้น ผู้อำนวยการกองกลาง (นางปราณี  พันธุ์วุฒิ) จึงได้จัดการประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
      โดยได้เชิญ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) เข้าร่วมประชุมในฐานะรองอธิการบดีที่กำกับดูแลกองกลางในอนาคต โดยในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอรายละเอียดภาระงาน และปัญหาอุปสรรค ของแต่ละงาน เพื่อให้รักษาการแทนรองอธิการบดี  (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) และว่าที่ผู้อำนวยการกองกลาง (นางประนอม  จันทรังษี) ได้รับทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้ปฏิบัติงานให้เป็้นไปทางเดียวกัน 

ปรับปรุงข้อมูล : 17/9/2563 14:45:25     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 345

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35