กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 3 ราย และตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้เสนอชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565จำนวน 5 ราย มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย

  1. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
  2. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาบริหารศาสตร์
  3. นายรุ่งอรุณ การรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย

  1. นายสุรเดช ปรีชาหาญ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45
  2. นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 47
  3. นางณิชสาคร พรมลี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54
  4. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64

ปรับปรุงข้อมูล : 13/10/2565 21:32:44     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 635

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยก่อนการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้   1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ   2. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567       - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสิรมวิชาการการเกษตร เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับสำนัก       - ประธานดีน ฟอรั่ม เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะ        และผู้บริหารทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกัน 
12 มิถุนายน 2567     |      37
รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
8 มิถุนายน 2567     |      29