กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 3 ราย และตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้เสนอชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565จำนวน 5 ราย มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย

  1. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
  2. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาบริหารศาสตร์
  3. นายรุ่งอรุณ การรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย

  1. นายสุรเดช ปรีชาหาญ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45
  2. นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 47
  3. นางณิชสาคร พรมลี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54
  4. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64

ปรับปรุงข้อมูล : 13/10/2565 21:32:44     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 427

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      46
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      47