กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

        การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2565 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมก่อนการประชุม 4 กิจกรรม ดังนี้
    1. เวลา 08.30 น. กิจกรรมมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน "The 29th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2023" โดย ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
    2. เวลา 09.00 น. กิจกรรมมอบถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    3. เวลา 09.10 น. กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ โดย กองพัฒนานักศึกษา
    4. เวลา 09.20 น. พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อให้ทุกคณะ/สำนัก ได้ร่วมกันบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่แผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาส่วนงาน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. ประภากร ธาราฉาย
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปะศาสตร์, รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ นางอริศรา สิงห์ปัน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนคณะ/สำนัก ในการร่วมลงนามตามที่มหาวิยาลัยได้จัดทำแผนปฎิบัติการ
      
     หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว อธิการบดีจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ปรับปรุงข้อมูล : 16/12/2565 10:57:31     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      40
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      40