กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เกษตรกร เยาวชนและผู้ที่สนใจ           โดยภายในงานมีกิจกรรมหลายด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการจัดการด้านอาหารพืช การอารักขาพืช เทคโนโลยี SMART FRAMING เทคโนโลยีด้านแปรรูปและเพิ่มมูลค่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบโครงการหลวง และผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการแปรรูปพลับหมาด (PRP6505031890X โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อัศวราชันย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 18:06:06     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 172

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35