กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายณรงค์ สุวภาพ และ นายกฤษดา ภักดี กรรมการบริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ซึ่งคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือในด้านส่งเสริมพัฒนา และเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งขณะนี้ทีมแม่โจ้ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับ 5 ของ ดิวิชั่น 3 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสมาชิกในทีมหลายคน โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันทีมให้ขึ้นสู่ดิวิชั่น 2 นอกจากนั้น การลงนามความร่วมมือยังรวมถึงด้านวิชาการ การฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเรียนรู้ด้านทักษะ วิธีการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2566 15:30:06     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 120

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      46
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      47