กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 โดยการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ , รองศาสตราย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี สำหรับการจัดงานดังกล่าวนั้น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และตั้งปฏิญาณว่าจะสืบสานเจตนารมณ์ และธำรงไว้ซึ่งหลักการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะธำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันบริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสียสละ อดทนและเป็นธรรม จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิก ตลอดจนเผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้ภายในงานยังมีเครือข่าย สหกรณ์ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ และนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย “สมาชิกอยู่ดี สหกรณ์อยู่ได้ เศรษฐกิจไทยมั่นคง”ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการสหกรณ์ การรวมกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกร หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์อีกด้วย ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 27/2/2566 16:27:35     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 115

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      46
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      46