กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจิรัฐิโชติ อยู่สุข หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง/หัวสถานีโครงข่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องรับวิทยุดิจิทัลจำนวน 250 เครื่อง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+  ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าประสงค์ คือให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และ กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริการภายใน 3 ปี  การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB+ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการวทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการใช้โครงข่ายและการออกแบบการเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ตอบสนองความความต้องการการใช้งานของประชาชนเพื่อให้กิจการกระจายเสียงได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศต่อไปโดยงานความถี่วิทยุในการทดลองหรือทดสอบสำหรับกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน  สำหรับพื้นที่การกระจายเสียงนั้นจะออกอากาศรายการเดียวกันทุกสถานีส่งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา

ปรับปรุงข้อมูล : 30/3/2566 16:22:05     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 344

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยก่อนการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้   1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ   2. พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567       - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสิรมวิชาการการเกษตร เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับสำนัก       - ประธานดีน ฟอรั่ม เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะ        และผู้บริหารทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกัน 
12 มิถุนายน 2567     |      48
รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในโอกาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครบ 90 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
8 มิถุนายน 2567     |      39