กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจิรัฐิโชติ อยู่สุข หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง/หัวสถานีโครงข่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องรับวิทยุดิจิทัลจำนวน 250 เครื่อง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+  ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าประสงค์ คือให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และ กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริการภายใน 3 ปี  การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB+ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการวทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการใช้โครงข่ายและการออกแบบการเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ตอบสนองความความต้องการการใช้งานของประชาชนเพื่อให้กิจการกระจายเสียงได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศต่อไปโดยงานความถี่วิทยุในการทดลองหรือทดสอบสำหรับกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน  สำหรับพื้นที่การกระจายเสียงนั้นจะออกอากาศรายการเดียวกันทุกสถานีส่งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา

ปรับปรุงข้อมูล : 30/3/2566 16:22:05     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 184

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      46
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      47