กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

ผู้อำนวยการกองกลาง (นางพัชรี คำรินทร์) และนางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้ศึกษาดูงานและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ KKU Digital Team ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) stairway to digital university : รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ลายมือชื่อดิจิทัล/digital documents flow)
3) KKU smart gate : ระบบประตูอัจฉริยะ
4) KKU Smart vehicle : ระบบบริการยานพาหนะอัจฉริยะ
5) KKU Smart EV : ระบบบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
6) KKU MIS PD : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์
7) KKU Business Travel : ระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานออนไลน์
8) KKU Workplace Attendance : ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2566 18:35:24     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 538

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และนายสุจินดา แซ่ฮั้น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้
17 พฤษภาคม 2567     |      35