กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

- ความคืบหน้าการปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560
- ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ขอปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เพื่อรักษาอาการป่วย
- การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานสภาพนักงาน ชุดที่ 2 (ปี 2563-2566)
- การส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสภาพนักงาน ชุดที่ 3
- สายตรงสภาพนักงาน เรื่อง การลงเวลาเข้า-ออกในการปฏิบัติงาน แบบเหลื่อมเวลา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/10/2566 17:02:02     ที่มา : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 241

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหารจาก 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเพื่อเป็นพบปะและสานสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหารแต่ละสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ภายหลังการประชุมได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาสุโสและอดีตอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
10 เมษายน 2567     |      16
การประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 และเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐาน Thailand Professional Standard Framework และแนวทางการขอการรับรอง"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีด ศรีนฤวรรณ) ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 และเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐาน Thailand Professional Standard Framework และแนวทางการขอการรับรอง" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4 เมษายน 2567     |      45
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดส่วนแสดง “โชว์ฟักทองยักษ์” และมอบทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาวิชาชีพและงานด้านการเกษตรให้กลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ สวนน้ำตกธารธรรม สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดสวนแสดงโชว์ “ฟักทองยักษ์” ประจำปี 2567 ของสวนพนาวัฒน์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานการของศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมทั้ง มอบทุนเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพและงานด้านการเกษตรให้กับกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ที่สร้างผลงาน โอกาสนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีและชื่นชมผลงานสวนแสดงโชว์ “ฟักทองยักษ์” ณ สวนพนาวัฒน์ ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ "ฟักทองยักษ์" ที่จัดแสดงในครั้งนี้เป็นสายพันธ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับพันธุ์มาเมื่อปี 2563 มาทดลองปลูกเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร ปรับปรุงเทคนิควิธีการปลูกให้ฟักทองสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลงานการปลูกของกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ทำงานสวนพนาวัฒน์ ได้แก่ นายอิทธิ์ศริยะเอื้อสลุง แม่โจ้รุ่น 60 , นางสาวนริศา ประริบุญส่ง แม่โจ้รุ่น 61 , นางสาวสุภาวดี บุญช่วย แม่โจ้รุ่น 65, นายเอกรัตน์ เฉยฉิน แม่โจ้รุ่น 69,นางสาวสุวรรณา เกสรสุวรรณ แม่โจ่รุ่น 69 และ นางสาวอารีรีตน์ ใจอ่อน แม่โจ้รุ่น 72 โดยมี ดร.สุรศักดิ์ จโนภาษ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 37 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร คอยให้คำปรึกษา ซึ่งในปีนี้ผลผลิตฟักทองยักษ์เป็นที่น่าพอใจ โดยลูกที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 380 กิโลกรัม ถือเป็นสถิติสูงที่สุดที่เคยมีบันทึกไว้ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้จัดแสดงนิทัศการโชว์ 1-7 เมษายน 2567 ณ สวนน้ำตกธารธรรม ในพื้นที่สวนพนาวัฒน์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ภารกิจผู้บริหาร
3 เมษายน 2567     |      46