กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศคบ. (สำหรับบุคลากร).jpg
mjuประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งปิดที่ทำการชั่วคราวpdf.pdf
mjuว 85 ส่งประกาศการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรpdf.pdf
ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 .pdf
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศคบ. (สำหรับนักศึกษา).jpg
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน.pdf
แบบฟอร์มกรอกประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง.docx
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปึกษาและคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการ กค. 64.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด.jpg

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-3013, 0-5387-3036-7 โทรสาร 0-5387-3015
อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางลัดดาวรรณ  บำรุงกาญจน์