งานบริหารธุรการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารธุรการและเลขานุการ
Tel. 3013 , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053-873040 , E-mail kanjana_s@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3013 , E-mail pornwisa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3013,3015 , E-mail kamon@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053-87-3014 , E-mail jureepun@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 0 5387 3013 , E-mail benjaporn@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3014 , E-mail duangrudee@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3012 , E-mail siriacha@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3031 , E-mail sunadda@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3026 , E-mail siriwan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 0-5387-3058 , E-mail wanniwat@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3022-3 , E-mail punnapa@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 5708 , E-mail wilaiwan@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail

งานประสานงาน

งานสภาคณาจารย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3020 , E-mail vorapas@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 3029 , E-mail supachai_k@mju.ac.th

งานประชุม