กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
งานสภาพนักงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566
        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 859/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 นั้นในการนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการเลือกตั้งและนับคะแนนประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน หน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งกำหนดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2566กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดส่วนงานที่มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิน 1 คน มีจำนวน1ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      40
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน - เตรียมความพร้อมให้การจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารแผ่พิชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 กันยายน 2566     |      40
กองกลาง ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) จัดโครงการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
กองกลาง ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มผู้นำชุมชนปฏิบัติ (คุณอำนวย) ด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการที่ถูกต้อง เทคนิคในการพิมพ์หนังสือราชการ และข้อควรระวัง ให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมกว่า 100 คน เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
22 สิงหาคม 2566     |      84
การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมในครั้งนี้สภาพนักงานได้รับความอนุเคราะห์จานใบไม้ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแมโจ้ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นจึงได้ดำเนิการประชุมฯ โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.ข้อเสนอแนะสภาพนักงาน เรื่อง ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดเทอม 2.ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ 3.การแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560 4.การดำเนินการทางวินัยกรณีการซื้อขายผลงานทางวิชาการ 5.ความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการดำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2566         6 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ขอปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่         7 โครงการสภาพนักงานไปศึกษาดูงานที่เวียดนาม
15 สิงหาคม 2566     |      115
กองกลางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุนัดดา สัตตวัตรกุล หัวหน้างานสภาพนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน กองกลาง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารแผ่พืชน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 199 ต้น จาก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ เอื้องจำปา เอื้องพวงหยก เอื้องสายน้ำผึ้ง เอื้องสายไหม เอื้องสายหลวง หวายเหลืองจันทบูรณ์ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ และร่วมปล่อยปลา จำนวน 90,040 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ฝายลำน้ำห้วยโจ้ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
11 สิงหาคม 2566     |      177
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานสภาพนักงาน กองกลาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม 2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญ ดังนี้ พิจารณาแผนและขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้ง - พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง - พิจารณาประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนนและหน่วยเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งประจำส่วนงาน
8 สิงหาคม 2566     |      256
ผู้อำนวยการกองกลางเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง (นางพัชรี คำรินทร์) และนางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้ศึกษาดูงานและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ KKU Digital Team ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) stairway to digital university : รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ลายมือชื่อดิจิทัล/digital documents flow) 3) KKU smart gate : ระบบประตูอัจฉริยะ 4) KKU Smart vehicle : ระบบบริการยานพาหนะอัจฉริยะ 5) KKU Smart EV : ระบบบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 6) KKU MIS PD : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ 7) KKU Business Travel : ระบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานออนไลน์ 8) KKU Workplace Attendance : ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์
3 สิงหาคม 2566     |      351
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566   นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร   ทั้งนี้มีข้าราชการทุกหน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
28 กรกฎาคม 2566     |      384
ทั้งหมด 74 หน้า