กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Central Administration , Maejo University
บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวนการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อความคิดเห็นเชิงนโยบายระดับอุมศึกษาให้เกิดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทร์นเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้
28 มิถุนายน 2566     |      123
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ ๒ และข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๓ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ ๒ และข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และวันสถาปนาครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ ๒ จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ข้าวสารพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ ๒ จำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม และข้าวสารข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ณ วังสระปทุม
23 เมษายน 2566     |      207
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ เรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันอุมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมดังกล่าว การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายระดับสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดแนวทางการดำงานร่วมกัน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วมประชุม
19 เมษายน 2566     |      6505
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบต้นตะเคียนแก่วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธาณกุศล
วันนี้ (7 เม.ย. 66) ณ บริเวณสระประปา 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธีบวงสรวงและมอบต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ต้น ให้กับพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิ 1016 วัดลัฎิฐิวัน (พระนอนขอนตาล) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธาณกุศล ต่อไป
7 เมษายน 2566     |      196
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 องศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เข้าร่วมสักการะขอพรพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - วรมหาวิหาร และสักการะพระบรมรูปของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จากการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมผนึกกำลังในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่การจัดการศึกษาสอดรับกับศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
3 เมษายน 2566     |      178
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กับอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในการเป็นผู้นำ ทำงานแบบก้าวกระโดด เก่งและดีในหลากหลายแบบสำหรับมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 19 แห่ง ที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการความหลากหลาย ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าว จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. อว. ได้มอบนโยบายให้กับอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ดังนี้1.แนวคิดการเป็นผู้นำที่มุ่งสู่ความสำเร็จต้องเป็นผู้นำทางความคิดที่แปลกใหม่ได้ประโยชน์โดยเร็ว เช่น แนวคิดมหาศิลปาลัย (ศิลปะ/ สุนทรียะ/อารยะ)- แนวคิดปริญญาเอกเชิงปฏิบัติ- แนวคิดวิทยสถาน- การท่องเที่ยวการโรงแรม ที่ใช้นวัตกรรมสู่ระดับโลก (ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้มแข็ง2.การมีแนวคิดการยกระดับด้วยการก้าวกระโดด ควรเป็นการลงทุน เพื่อการยกระดับสู่ระดับโลกทันที ต่อยอดจาก 5 – 103.การสร้างเครือข่ายร่วมกัน4.ผู้นำ ผู้บริหาร ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย ควรมาจากภาคผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น และผู้บริหารควรมีประสบการณ์หรือที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจ5.การวิจัยควรเน้นการใช้ประโยชน์มากกว่าปริมาณ บทความต่าง ๆ ควรเน้นให้น่าสนใจ6.ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้กำหนดหลักสูตรใหม่ ๆ เช่นเภสัชปฏิบัติ7.การจัดประชุมต้องเน้นประสิทธิภาพ และประชุมให้น้อยลง และควรเพื่อการประชุมแบบไม่เป็นทางการให้มากขึ้น8.ควรสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายบนความไม่พร้อม9.ผู้บริหารสูงสุดไม่ควรหยุดการเรียนรู้ (สุดยอดนักเรียน) เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาส มากกว่าเห็นปัญหาสำหรับการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) จะดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อความร่วมมือการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดจัดขึ้นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป..
3 เมษายน 2566     |      143
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามถวายพระพรและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรกองกลาง ลงนามถวายพระพรและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์วิศิษฏศิลปิน ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาและทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2 เมษายน 2566     |      324
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องรับวิทยุดิจิตอลแก่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนนภูมิภาค ระยะที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจิรัฐิโชติ อยู่สุข หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุง/หัวสถานีโครงข่าย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องรับวิทยุดิจิทัลจำนวน 250 เครื่อง ในโครงการวิจัยทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+  ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าประสงค์ คือให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และ กระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีระบบวิทยุดิจิตอลให้บริการภายใน 3 ปี  การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB+ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล และการใช้โครงข่ายและการออกแบบการเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการให้บริการวิทยุในรูปแบบใหม่ทั้งเสียง ภาพ และข้อมูล ตอบสนองความความต้องการการใช้งานของประชาชนเพื่อให้กิจการกระจายเสียงได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศต่อไปโดยงานความถี่วิทยุในการทดลองหรือทดสอบสำหรับกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน  สำหรับพื้นที่การกระจายเสียงนั้นจะออกอากาศรายการเดียวกันทุกสถานีส่งที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
30 มีนาคม 2566     |      345
ทั้งหมด 3 หน้า